Государственное предприятие Хорезмский центр испытаний и сертификации

МАХСУЛОТЛАРНИ СТАНДАРТЛАШТИРИШ, СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ, МЕТРОЛОГИЯ ВА ИШЛАБ ЧИКАРИШ КОРХОНАЛАРИДА

24.07.2017

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 июндаги Пк-3077-сонли “Ташки иктисодий алокаларни такомиллаштириш ва макаллий экспортёр корхоналарни кўллаб-кувватлаш чора-тадбирлари тўкрисида”ги карорга мувофик Республикамизга кириб келаётган ва ишлаб чикарилаётган махсулотларга мувофиклик сертификатини бериш муддати 3 иш кунига кискартирилди. Бу карорни кабул килиниши тадбиркорларимизга бир мунча кулайликлар яратиб берди, жумладан кз вактларини тежалиши, харажатларнинг камайиши Юртимизда тадбиркорлик сохаси жадал суръатлар билан ривожланаётганлиги, бу борада кичик бизнес, хусусий тадбиркор, хусусий мулк эгаларига Президентимиз ва хукуматимиз томонидан катта эътибор берилаётганлиги, уларни ккллаб-кувватлаш бкйича зарур хукукий базалар яратилаётганлиги ва тобора такомиллаштириб борилаётгани, кулай иш билармонлик мухити шаклланаётганлиги бизнесни ривожлантириш йклидаги ортикча бюрократик тксикларни бартараф этиш борасида амалга оширилаётган тизимли ислохатлар олиб борилмокда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича каракатлар стратегияси тўкрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947- сон Фармони ижросини таъминлаш максадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маккамасининг 2017 йил 7 июлдаги “Мажбурий тартибда сертификатланадиган, Ўзбекистон Республикаси кудудида ишлаб чикариладиган ва унга олиб кириладиган максулот турлари рўйхатига ўзгартиришлар киритиш какида”ги 475-сон карори кабул килинган бўлиб мазкур карорларнинг ижроси бажарилаётганлиги натижасида хукуматимиз томонидан ишлаб чикаришга яратилаётган кенг имкониятлар, кулай тадбиркорлик мухити, ишлаб чикариш салмокининг ортишига, хорижий инвестицияларнинг кўпайишига, ички ва ташки бозорда истеъмолчини кониктирадиган, ракобатбардош ва сифатли махсулотларнинг ортишига сабаб бўлмокда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маккамасининг 2011 йил 28 апрелдаги 122-сонли карори билан тасдикланган мажбурий тартибда сертификатланадиган , Ўзбекистон Республикаси худудида ишлаб чикариладиган ва унга олиб кириладиган махсулотлар руйхатига изох матни куйидаги тахлилда баён килинди: *) Максулотнинг мувофиклигини тасдиклаш мувофикликни декларациялаш йўли билан амалга оширилиши мумкин. **) Мувофикликни тасдиклаш мувофикликни декларациялаш ёки ишлаб чикарувчи томонидан факат Ўзбекистон Республикасида ишлаб чикарилган максулотларнинг мувофиклигини маълум килиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. ***) Факат озик-овкат саноатида камда фармацевтика максулотлари ва чорва моллари учун озука ишлаб чикаришда кўлланиладиган максулотлар. Мувофикликни тасдиклаш мувофикликни декларациялаш йўли билан амалга оширилиши мумкин. ****) Мувофикликни тасдиклаш факат чет дан келтирилаётган максулотларга хорижий мамлакатларнинг аккредитация килинган сертификатлаштириш органлари томонидан берилган мувофиклик сертификатларини ёки мувофиклик тўкрисида декларациясини тан олиш йўли билан амалга оширилиши мумкин” Иктисодиётимиз ривожининг мухим йўналишларидан бири Юртбошимиз таъкидлаганларидек бу махсулотларни жахон стандартлари талаблари даражасига етказиш ва экспортга махсулот сотиш хисобланади. Хўш бунга эришиш учун тадбиркорларимиз нималарга эътибор бермоки лозим. Албатта конун ва карорларни ижросини таъминлаш, янгиликларни узлаштириш, имкониятлардан кенг фойдаланиш билан бирга, махсулотларни стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш коидаларига риоя килиш, халкаро ISO сертификатларини корхоналарга жорий килиш ва бунинг натижасида экспортга махсулот чикаришга кенг йул очилишини англаб етишишига боклик. Чунки бу соха талабларини бажарилиши юкори сифатга эришмокликнинг кафолатли калити хисобланади. Шу муносабат билан, 2017 йилнинг 24 июл куни Урганч туманида Хоразм вилоятдаги экспортёр ва ишлаб чикариш корхоналари учун янги кабул килинган карорларнинг мазмун мохиятини аколи ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида кенг тушунтириш ва ташвикот килиш максадида Урганч тумани кокимлиги, Хоразм стандартлаштириш, метрология бошкармаси ва Хоразм синов ва сертификатлаштириш маркази Давлат корхонаси рахбар ва ходимлари томонидан семинар –йигилиш бўлиб ўтди. Унда Савдо вазирлигининг кудудий вакили, Савдо саноат палатасининг кудудий вакили, Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортларини кўллаб-кувватлаш жамкармаси вакили, Давлат Божхона бошкармасининг кудудий вакили, Вилоят хокимлиги кошидаги эксперт гурухи, Агроэкспертнинг кудудий вакили, Ўзтадбиркорэкспертнинг кудудий вакили, Экспортёр корхоналар вакили ва туманнинг йирик корхона ва ташкилотлари, кўшма корхоналар вакиллари, барча тадбиркорлик фаолияти субъектлари, шунингдек энди тадбиркорликни йўлга кўймокчи бўлган касб-хунар колледжи талабалари ва оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишди. Улар стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш, халкаро стандартларга мувофик сифат тизимларини жорий этиш сохасида Хукуматимиз томонидан тадбиркорларга яратилаётган кулайликлар, сохадаги ислохотлар, шу билан бирга махсулот ишлаб чикаришда, уни экспорт килишда юзага келган муаммо ва таклифлар, янги коялар хакида фикрлар алмашишди. Ўзларини кизиктирган муаммоли масалалари бўйича маълумотлар олишди. Ушбу тадбир Урганч тумани кокимлиги, Хоразм стандартлаштириш , метрология бошкармаси ва Хоразм синов ва сертификатлаштириш маркази Давлат корхонаси томонидан ташкиллаштирилди. Семинар тадбирнинг самарали ва юкори савияда ўтиши таъминланди.